Home»Aktualności»Co nowego? Inne zmiany w regulaminie.

Co nowego? Inne zmiany w regulaminie.

Przedstawiamy ostatnią część naszego przewodnika po zmianach w przepisach, które obowiązują od 2 maja 2016 roku. Tym razem opisaliśmy resztę zmian. Sprawdźcie m.in. co jest błędem karanym utratą punktów oraz za co możecie być wyeliminowani z konkursu.

0
Shares
Pinterest Google+
Konfigurator siodła - dobierzemy idealnie dopasowane dla Ciebie siodło

Oprócz spraw związanych z rzędem konia oraz ubiorem jeźdźca, zmianom uległy także inne kwestie. Warto wiedzieć jakie i pamiętać o jeszcze jednym ogólnym zapisie, który pojawia się w przepisach. Niniejsze przepisy nie obejmują wszystkich sytuacji, jakie mogą zaistnieć w praktyce. W wyjątkowych i niespodziewanych przypadkach, obowiązkiem Komisji Sędziowskiej jest podjęcie decyzji w duchu sportowym oraz interpretacja w sposób jak najbardziej zbliżony do zasad ujętych w niniejszych Przepisach i Przepisach Ogólnych. Co oznacza, że w przypadku wątpliwości polecamy udać się do sędziego głównego z prośbą o interpretację.

Artykuł 421 – programy

Konkurs kwalifikacyjny do wszystkich programów dowolnych i Grand Prix Special musi być zaznaczony w propozycjach zawodów. Koń musi uzyskać minimum 60% w tym konkursie, aby uzyskać prawo startu w programie dowolnym na wszystkich poziomach lub Grand Prix Special.

W żadnym przypadku, pod groźbą dyskwalifikacji, żaden koń biorący udział w zawodach krajowych nie może być szkolony pod siodłem przez jakąkolwiek inną osobę aniżeli zawodnika startującego na tym koniu, w czasie 24 godzin przed planowanym przeglądem weterynaryjnym koni, jak również w czasie całych zawodów. Na zawodach rangi Mistrzostw koń nie może być szkolony przez nikogo oprócz jeźdźca od chwili przybycia na miejsce zawodów. W przypadku startu dwóch zawodników na jednym koniu prawo dosiadania konia bezpośrednio przed konkursem przysługuje tylko zawodnikowi rozprężającemu się do konkursu.

Artykuł 429 – czworobok i rozprężalnie

Wymiary placu są odniesione do wnętrza ogrodzenia, które musi być oddzielone od publiczności odległością nie mniejszą niż 10 m. Wyjątek od tego przepisu może być akceptowany przez PZJ lub Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej. Na zawodach halowych odległość minimalna powinna wynosić 2 m od ściany.

W zawodach sędziowanych przez minimum 2 sędziów stanowisko jednego z nich powinno znajdować się na długiej ścianie.

IMG_5319

Artykuł 430 – wykonanie programów

Oficjalne programy FEI i PZJ podczas MP, PP, HPP i MR muszą być wykonywane z pamięci. Podczas wykonywania programu musi być zachowana kolejność ruchów wynikających z jego treści. Na pozostałych zawodach krajowych wszystkie programy bez względu na klasę konkursu mogą być czytane.

Każdy błąd w przebiegu musi być ukarany, niezależnie od tego, czy był sygnalizowany czy nie, z wyjątkiem sytuacji opisanych w regulaminie w artykule 430: W przypadku, kiedy zawodnik popełnia „błąd w przebiegu” (nie porusza się po przewidzianej linii, wykonuje złą zmianę, opuszcza ruch, itp.) Sędzia w literze C przerywa wykonanie programu poprzez danie sygnału. Sędzia w literze C informuje zawodnika, jeśli to konieczne, od którego momentu wykonanie programu musi być powtórzone i zawodnik kontynuuje przejazd. Jeżeli w niektórych przypadkach przy pomyłce zawodnika danie sygnału mogłoby zakłócić płynność wykonania, np. jeżeli zawodnik wykonał przejście z kłusa pośredniego do stępa zebranego w literze V zamiast w K, lub galopując na linii środkowej wykonuje piruet w literze D zamiast w literze L, wtedy o daniu sygnału decyduje Sędzia w literze C.). Decyzję, czy był popełniony błąd w przebiegu, czy też nie, podejmuje Sędzia w literze C. Wyniki pozostałych sędziów muszą zostać stosownie korygowane. Jeśli zawodnik popełnia pomyłkę polegającą na wykonaniu ruchu w inny sposób, aniżeli opisany w programie (np. wykonuje kłus anglezowany zamiast ćwiczebnego lub przy ukłonie nie bierze wodzy w jedną rękę itp.) jest karany tak samo, jak przy „błędzie w przebiegu”. W zasadzie zawodnik nie może powtórzyć fragmentu programu z wyjątkiem przypadku, kiedy pomyłka jest zasygnalizowana przez Sędziego w literze C. Jeżeli zawodnik rozpoczął wykonanie ruchu i próbuje powtórzyć wykonanie tego samego ruchu, sędziowie muszą ocenić pierwsze wykonanie i jednocześnie ukarać za pomyłkę. Jeśli Komisja Sędziowska nie zauważyła pomyłki, wówczas działając na korzyść zawodnika, nie zostanie on ukarany za ten błąd.

Na wszystkich zawodach krajowych w konkursach klasy CC i CS: pierwsza pomyłka – minus 2 punkty procentowe, druga pomyłka – eliminacja.

Na zawodach krajowych we wszystkich programach klas L-C za pierwszy błąd odlicza się 0,5% od wyniku końcowego, za drugi błąd 1%, trzeci błąd ukarany jest eliminacją.

Przypominamy też pozostałe błędy, choć ta część nie zmieniła się po opublikowaniu nowych przepisów, jednak ważne jest, abyśmy niechcący nie pozbawiali się możliwości uzyskania dobrych wyników.

Wszystkie poniższe przypadki traktowane są jako błędy i za każdy z nich odlicza się 2 pkt, ale nie są one kumulacyjne i nie mogą spowodować eliminacji (włączając programy dowolne):

– wjazd z batem w obszar wokół czworoboku, w ochraniaczach końskich nóg lub w nieprzepisowym stroju jeźdźca (np. bez rękawiczek)

– wjazd z batem na czworobok, w ochraniaczach końskich nóg lub w nieprzepisowym stroju jeźdźca (np. bez rękawiczek). Jeśli program się rozpoczął przed zauważeniem nieprawidłowości, sędzia w literze C zatrzymuje zawodnika i jeśli jest to potrzebne i możliwe, pomocnik może wejść na plac w celu pomocy w usunięciu tych nieprawidłowości. Zawodnik może kontynuować program, rozpoczynając go od początku (ze środka czworoboku) lub od momentu zatrzymania. Punkty otrzymane przed zatrzymaniem nie są zmieniane.

– wjazd na czworobok przed sygnałem,

– nie wjechanie na czworobok w ciągu 45 sekund, ale przed upływem 90 sekund po sygnale,

– w programie dowolnym, wjazd na czworobok później, niż w ciągu 20 sekund od rozpoczęcia muzyki – jeśli czas wykonania programu dowolnego jest dłuższy lub krótszy od podanego na arkuszu, od końcowej oceny za wykonanie artystyczne zostanie odjęte 0,5%

Przypominamy też, co może spowodować eliminację.

– Kulawizna. W przypadku kulawizny konia Przewodniczący Komisji Sędziowskiej informuje zawodnika o jego eliminacji. Od tej decyzji nie ma odwołania.

– Opór. Ciągły opór, trwający ponad 20 sekund, uniemożliwiający kontynuację programu, powoduje eliminację. Opór stwarzający niebezpieczeństwo dla zawodnika, konia, sędziów lub publiczności może być ukarany eliminacją wcześniej niż po upływie 20 sekund. Dotyczy to również wszelkich form oporu przed wjazdem na czworobok lub podczas opuszczania czworoboku.

– Upadek. W razie upadku konia i/lub zawodnika, zawodnik jest eliminowany.

– Opuszczenie czworoboku w trakcie wykonywania programu. Koń, który opuści czworobok czterema nogami w czasie między początkiem a końcem programu jest eliminowany.

– Pomoc zewnętrzna. Każda zewnętrzna pomoc głosem, dawanie sygnałów traktowane jest jako niedozwolona lub nieautoryzowana pomoc dla jeźdźca lub konia. Jeździec lub koń otrzymujący korzystną pomoc musi być eliminowany.

– Krwawienie. Jeśli sędzia w literze C zauważy podczas przejazdu konkursowego gdziekolwiek krew na koniu, musi zatrzymać konia do kontroli. Jeśli jest to świeże krwawienie, koń jest eliminowany. Decyzja o eliminacji jest ostateczna. Jeśli sędzia podczas kontroli stwierdzi, że krew nie jest świeża, koń może kontynuować przejazd i zakończyć program. Jeśli podczas kontroli rzędu po zakończeniu przejazdu komisarz zauważy świeże krwawienie w pysku konia lub o okolicy działania ostróg (Art. 430.10), musi on powiadomić o tym fakcie sędziego w literze C, który podejmuje decyzję o eliminacji konia i jeźdźca. Jeśli zostanie zauważona krew w innych okolicach, wezwany lekarz weterynarii zawodów decyduje, czy koń może dalej startować. W przypadku eliminacji konia w sytuacji opisanej powyżej, dopuszczenie do startu w kolejnym konkursie jest uzależnione od wyniku kontroli dokonanej przez lekarza weterynarii. Od decyzji lekarza weterynarii nie przysługuje odwołanie.

– Innymi powodami eliminacji może być: para koń i zawodnik nie odpowiada poziomem skali trudności programu – wykonanie jest sprzeczne z dobrem konia, i/lub niezgodne z prawidłowymi zasadami jazdy, para koń i zawodnik nie wjeżdża na czworobok w czasie 90 sekund po otrzymaniu sygnału do wjazdu. (Wyjątkiem może być nadzwyczajna sytuacja, o której został powiadomiony sędzia w literze C, powodem takim może być np. zgubienie podkowy itp.), jazda z niedozwolonym wyposażeniem, które nie jest objęte art. 430.6.2.

IMG_5897

Artykuł 433 – arkusze sędziowskie

Oryginały arkuszy sędziowskich mogą być udostępnione zawodnikom po konkursie i podpisaniu wyników konkursu przez Przewodniczącego Komisji sędziowskiej lub sędziego prowadzącego konkurs z upoważnienia Przewodniczącego Komisji sędziowskiej.

Artykuł 441 – Komisja Weterynaryjna i Delegat Weterynaryjny PZJ

Skład Komisji Weterynaryjnej, wyznaczenie Przewodniczącego i członków tej Komisji, a także ich zadania muszą być zgodne z Przepisami Weterynaryjnymi, Przepisami Ogólnymi oraz Przepisami o sędziach PZJ.

Na zawodach krajowych obecność lekarza weterynarii uznanego za Delegata Weterynaryjnego PZJ i wyznaczonego przez Komitet Organizacyjny jest obowiązkowa i musi być zgodna z Przepisami Weterynaryjnymi, Przepisami Ogólnymi oraz Przepisami o sędziach PZJ.

Załącznik IV – wytyczne do krajowych zawodów w ujeżdżeniu

Przepisy PZJ dla zawodów w ujeżdżeniu mają zastosowanie na wszystkich krajowych zawodach dla młodych koni z wyjątkiem innych postanowień, zawartych w regulaminie.

Ocena młodych koni ma odbywać się zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem Rozgrywania Mistrzostw Polski Młodych Koni.

Previous post

PROPOZYCJE ZAWODÓW REGIONALNYCH I TOWARZYSKICH W UJEŻDŻENIU KJ Aromer 18-19 czerwca 2016

Next post

Werth i Ferrer-Salat - mistrzowska forma na ostatniej prostej przed RIO